พื้นที่ เฉพาะปี 2559 เฉพาะปี 2560 เฉพาะปี 2561 เฉพาะปี 2562 เฉพาะปี 2563 เฉพาะปี 2564 รวมทุกปี
CKDLTCNCDsทั้งหมด CKDLTCNCDsทั้งหมด CKDLTCNCDsทั้งหมด CKDLTCNCDsทั้งหมด CKDLTCNCDsทั้งหมด CKDLTCNCDsทั้งหมด CKDLTCNCDsทั้งหมด
ไม่ระบุ 0000 0000 0314 01711 0000 00512 041327
ปาล์มพัฒนา 1102 22441985 35462119 530305409 0000 2141293856 521716811474
นิคมพัฒนา 0303 1262552 50142588 4226213233 0000 09215 9380265393
รวมทั้งหมดในอำเภอมะนัง 1405 237044137 537188211 4757525653 0000 2150300883 1452559591894
CKD : หลักสูตร 1 การดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ( CKD )
LTC : หลักสูตร 2 การดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ติดบ้าน ติดเตียง ( LTC )
NCDs : หลักสูตร 3 การดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ( NCDs )
หมายเหตุ: สมาชิกบางท่านอาจผ่านการฝึกอบรมมากกว่า 1 หลักสูตร หรือเป็นสมาชิกอสค.มากกว่า 1 ปีงบประมาณ จึงให้ยอดรวมสมาชิกที่แสดงในช่องผลรวมไม่ตรงกับข้อมูลที่ปรากฏในตาราง